KOLESARSKI IZPIT

Kolo je eno najbolj priljubljenih prevoznih sredstev. Za otroke je tudi igralo, odrasli pa ga čedalje pogosteje uporabljajo ne le za prevoz, temveč tudi za rekreacijo. Vendar pa moramo pri kolesarjenju dobro poskrbeti za svojo varnost, saj so kolesarji poleg pešcev najbolj ogrožena in izpostavljena skupina prometnih udeležencev.

Da se bodo s kolesom varno vozili tudi otroci, veljajo zanje še posebna pravila:

  • Kolo sme samostojno v prometu na cesti voziti otrok, star najmanj osem let, ki ima pri sebi veljavno kolesarsko izkaznico, in oseba, ki je starejša od 14 let.
  • Za vožnjo kolesa se otroci usposobijo ter opravijo kolesarski izpit in dobijo kolesarsko izkaznico v osnovni šoli, ki jo obiskujejo.
  • Otrok do 14. leta, ki nima opravljenega kolesarskega izpita, sme voziti kolo v cestnem prometu le v spremstvu polnoletne osebe, ki lahko ob upoštevanju prometnih razmer spremlja največ dva otroka.
  • Otrok do 6. leta sme voziti kolo le na pešpoti ali v območju za pešce, v spremstvu polnoletne osebe pa tudi v območju umirjenega prometa.
  • Kolesar, mlajši od 18 let, mora med vožnjo nositi na glavi pripeto homologirano zaščitno čelado, enako pa velja tudi za otroka, ki se na kolesu vozi kot potnik.

KOLESARSKI IZPIT V ŠOLSKEM LETU 2023/24 ZA UČENCE 5. RAZREDA

CILJI:
• učenci usvojijo osnove znanja o prometu, prometnih znakih in predpisih,
• spoznajo in usvojijo osnovna pravila kolesarjenja in vključevanja v promet in pri sami vožnji,
• pridobivajo spretnosti in zmožnosti pravilne presoje za varno vožnjo s kolesom,
• spoznajo nevarnosti, ki na cesti ogrožajo varnost udeležencev v prometu, zlasti pa kolesarje in pešce,
• razvijajo samostojnost, odgovornost, medsebojne odnose ter humano obnašanje v prometu.

 

IZVEDBA

Priprava na kolesarski izpit se izvaja v tečajni obliki v prvi polovici leta 2024 ( januar, februar, marec, april, maj, junij)

SKLOPI PRIPRAVE NA KOLSARSKI IZPIT

TEORETIČNI DEL

Del teoretičnih vsebin se učenci naučijo že v sklopu rednega pouka od 1. – 5. razreda, glavni del učenja pa poteka v 5. razredu. Učenci utrjujejo vsebine za ocenjevanje teorije v spletni učilnici www.kolesar.info

VSEBINE TEORETIČNEGA DELA:

⇒ varno kolo,
⇒ prometni znaki,
⇒ vožnja s kolesom,
⇒ upoštevanje pravil.,
⇒ mimovožnja,
⇒ prehitevanje,
⇒ zavijanje levo in desno.

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE TEORETIČNEGA ZNANJA
Preverjanje in ocenjevanje teoretičnega znanja se izvaja na računalniku s pomočjo spletne strani Kolesar – spletna učilnica.
*Z učenci, ki teoretičnega dela ne opravijo, naredimo analizo napak in utrdimo vsebine, ki jim povzročajo težave in jim omogočimo ponovni preizkus. V določenem letu teoretični izpit opravljajo največ trikrat.

Predviden čas – februar, 2018

PRAKTIČNI DEL

Pregled koles

Pregled koles poteka v mesecu marcu. Učenci, ki v tekočem šolskem letu opravljajo kolesarski izpit,  pripeljejo kolo v pregled. Pregled opravijo mentor in zunanji sodelavci (policija, …). Po pregledu se naredi zapisnik. Če je kolo tehnično brezhibno, dobi učenec nalepko. V primeru, da se na kolesu opazijo pomanjkljivosti, učenec odpravi napake in pripelje kolo znova na pregled.

Predviden čas – marec, 2018

Spretnostni prometni poligon

V okviru dneva dejavnosti bodo učenci preizkušali svoje spretnosti vožnje s kolesom na poligonu, ki vključuje vožnjo z eno roko, slalom, vožnjo po ravni črti, naglo zaviranje, izogibanje preprekam ipd. Praktični vožnji sledi tudi ocenjevanje vožnje na spretnostnem poligonu.

Predviden čas – april, 2024

Praktična vožnja z vključevanjem v promet in upoštevanjem prometnih znakov in pravil vožnje.

Učenci vozijo v neposredni bližini šole s svojim ali šolskim kolesom. Skupine so organizirane v  skupine po pet (5) učencev, ki vozijo v koloni. Vsaki skupini je namenjenih 5 ur. Učenci se neposredno vključujejo v promet. Praktična vožnja se izvaja izven ur rednega pouka.

Predviden čas – april, maj, 2024
PREVERJANJE IN OCENJEVANJE PRAKTIČNEGA ZNANJA
Praktični del obsega vožnjo po prometni cesti izven šolskega časa. V ocenjevalni vožnji se na kritičnih točkah v prometu oceni znanje učencev – kolesarjev, kandidatov za kolesarski izpit, predvsem njihova reagiranja na prometne situacije.

Predviden čas – april, maj, 2024

KOLESARSKI IZPIT JE OPRAVLJEN, KO:
• učenec opravi teoretični del izpita (pozna za kolesarja pomembne prometne znake, pozna pravila vožnje s kolesom po cestišču, pozna pravila vožnje s kolesom v križišču),
• učenec opravi spretnostni poligon na šolskem igrišču ( počasna vožnja, vožnja v koloni, vožnja z eno roko, slalom med ovirami, hitro ustavljanje…),
• učenec opravi vožnjo po javnih prometnih površinah.

OBVEZNI POGOJI ZA OPRAVLJANJE KOLESARSKEGA IZPITA
• V tekočem letu dopolnjena starost učenca (10 let).
• Uspešno opravljena spretnostna vožnja – poligon in uspešno zaključen teoretični del kolesarskega izpita.
• Brezhibno opremljeno kolo za cestno vožnjo (lahko si ga izposodijo tudi v šoli).
• Obvezno uporaba varnostne čelade.
Podpisano soglasje staršev oziroma skrbnikov za opravljanje praktičnega dela izpita.

 

PO OPRAVLJENEM IZPITU…
• Učenec dobi kolesarsko izkaznico, ki jo podpišejo starši in ravnateljica šole.
• Kolesarska izkaznica je dokument, s katerim kolesar izkazuje, da je uspešno opravil kolesarski izpit.
• Po prejetju kolesarske izkaznice učenec lahko kolesari v prometu sam, brez spremstva odrasle osebe.

Več o kolesarskem izpitu si lahko preberete na spletni strani AVP – KOLESARSKI IZPITI

Ko otrok opravi kolesarski izpit, še zdaleč ne pomeni, da zna v resničnih situacijah na cesti in v križiščih pravilno reagirati. Za to je potrebno veliko vaje in kilometre vožnje, za kar pri pouku prometne vzgoje ni ne možnosti, ne časa. Na cestah je vse več avtomobilov in s tem se nevarnost za šibkejše v prometu povečuje. Kljub opravljenemu kolesarskemu izpitu morajo starši otroka nadzorovati in mu dovoliti samostojno vožnjo v prometu šele takrat, ko se sami prepričajo, da zna pravilno ravnati v različnih prometnih situacijah na cesti. Priporočljivo je, da starši otroka vsaj v začetku večkrat spremljajo pri vožnji kolesa.

 

(Skupno 4.675 obiskov, 1 današnjih obiskov)